خانه عزیز خان یزد

در شهری تاریخی با میراث جهانی و بر صفحه¬ای از تاریخ این مرز و بوم، ¬دیاری زنده از حال و هوای اصیل یک تمدن نقش بسته است. یزد، میراثی کهن که هنوز هم اصالت و دیرینگی در خشت خشت آن نفس می¬کشد.

ادامه مطلب